Politica de Qualitat i Medi Ambient

CPL - CONTROL DE PLAGAS Y LEGIONELLA, S.L., empresa especialitzada en la prestació de serveis de Gestió Ambiental i Higienico sanitaria d'edificis i instal.lacions diverses, es troba compromesa en satisfer plenament les expectatives dels seus clients, respectant el medi ambient. Per tant, contribueix a la millora contínua del comportament ambiental i de la qualitat dels seus serveis, a la vegada que és conscient que les seves activitats repercuteixen directament en la conservació de l'entorn.
Amb aquesta finalitat, presta serveis de maxima qualitat, de forma que aquestes activitats suposin el mínim impacte ambiental.

CONTROL DE PLAGAS Y LEGIONELLA, S.L.

Adquireix la responsabilitat de garantir la satisfacció del client respectant el medi i els recursos naturals.

Amb aquesta finalitat es compromet a:

 • Complir amb la Legislació vigent
 • Definir, atendre i aportar sol.lucions objectives a les necessitats del client mitjançant la optima comunicació amb el mateix, efectuant un rigurós seguiment dels treballs, i consolidant una relació personalitzada entre ambdues parts.
 • Procurar millorar la qualitat, la eficiencia i la eficacia en totes i cadascuna de les seves activitats, tant en la preparació com en l'execució i seguiment dels treballs sol.licitats, minimitzant els impactes ambientals.
 • Promoure estrategies de formació contínua pel seu equip huma amb la finalitat d'assegurar la rigurositat i la qualitat tecnica dels serveis.
 • Revisar de manera permanent els sistemes, metodes i procediments emprats en la prestació dels seus serveis, amb la finalitat d'optimitzar els seus resultats, assumint les oportunitats i les opcions que en aquest terreny aporten l'evolució i el progrés tecnologic, base de tot procés innovador.
 • Implicar i motivar el personal amb la finalitat de cercar la seva participació activa en la gestió, desenvolupament i aplicació del Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient implantat, i assolir per aquesta via el nivell d'eficacia que el client requereix i espera.
 • Prioritzar en els seus serveis l'ús de sistemes, procediments, materials i productes que produeixin el mínim impacte sobre l'ambient i els recursos naturals del planeta i garanteixin una optima qualitat.
 • Informar oportunament als seus clientes sobre els aspectes i implicacions ambientals dels seus serveis.
Y en particular:

Donar compliment dels compromisos assumits en cadascuna de las arees d'especialització i activitat dels serveis de l'empresa:

 • Higienització, Tractaments Sanitaris i Gestió Integrada de Plagues.
 • Prevenció i Control de la Legionel.losi - Tractaments d'Aigües.
 • Auditoria de l'Ambient Interior, Inspecció, Diagnostic i Descontaminació del Sistema de Climatització.