Gestio Ambiental Integral (GAI)

Aplicant criteris d'optimització de recursos, i amb la voluntat de repercutir al client els beneficis de les economies d´escala, CPL desenvolupa aquest programa personalitzat, que inclou actuacions i serveis coordinats en aquelles àrees que, planificades conjuntament generen importants sinèrgies quant a resultats. Les actuacions contemplades al programa són les següents:

  • Auditoria de l´Ambient Interior, inspecció, diagnòstic i descontaminació del Sistema de Climatització
  • Programa de Gestió Integrada de Plagues i Desinfecció
  • Programa de prevenció i control de la Legionel·losi